Η αγάπη δεν κατέχει ούτε κατέχεται

Love possesses not nor would it be possessed


2021

5 έργα

Η αγάπη δεν κατέχει ούτε κατέχεταιnikos