Πρόσκληση (ολόκληρη η πρόσκληση)
Πρόσκληση (αριστερή πλευρά)
Πρόσκληση (μέση)
Πρόσκληση (δεξιά πλευρά)
Διεθνής έκθεση «In Contemporanea Arte tra Sperimentazione e Ricerca»

Διεθνής έκθεση
«In Contemporanea Arte tra Sperimentazione e Ricerca»

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2021

Διεθνής ομαδική έκθεση
στη Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Τμήμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
Ρώμη, Ιταλία

Από το δελτίο τύπου της έκθεσης:

(στα Ιταλικά και Αγγλικά)

The testing of various artistic languages alongside a research of great importance is the new exhibition promoted by Anna Isopo of Arte Borgo Gallery at the Department of Cultural and Didactic Relations of the Embassy of the Arab Republic of Egypt with the participation of Dr.ssa Hajar Seifelnasr and the Official Representations of the Egyptian Embassy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

IN CONTEMPORANEA arte
tra sperimentazione e ricerca

A cura di Anna Isopo
Presentazione a cura della storica dell’arte Laura Turco Liveri

Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche
Ambasciata delle Repubblica Araba d’Egitto
Via delle Terme di Traiano 13 | Roma
10 – 22 giugno 2021

La sperimentazione di vari linguaggi artistici parallelamente ad una ricerca di grande importanza è la nuova mostra promossa da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery presso l’Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche dell’Ambasciata delle Repubblica Araba d’Egitto con la partecipazione della Dr.ssa Hajar Seifelnasr e Rappresentanze Ufficiali dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto. “In Contemporanea” arte tra sperimentazione e ricerca è il titolo della collettiva d’arte che attraverso opere di pittura, scultura, grafica e fotografia non svela volutamente il suo filo conduttore ma intende essere un incontro tra artisti che attraverso le loro differenti modalità stilistiche, linguistiche e simboliche ci offrono l’opportunità di riflettere sul significato dell’arte dandoci la possibilità di continuarne a fruire e regalando nuovamente all’ osservatore emozioni forzatamente placate dagli eventi. Una mostra in cui multiculturalità e passione sono occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, tra forma e materia, tra figurazione e astrazione alimentando un senso di partecipazione collettiva.

The testing of various artistic languages alongside a research of great importance is the new exhibition promoted by Anna Isopo of Arte Borgo Gallery at the Department of Cultural and Didactic Relations of the Embassy of the Arab Republic of Egypt with the participation of Dr.ssa Hajar Seifelnasr and the Official Representations of the Egyptian Embassy.

“In Contemporanea” arte tra sperimentazione e ricerca is the title of the collective exhibition that through painting, sculpture, graphics and photography works doesn’t purposely reveal its common thread but intends to be an encounter between artists who through their different stylistic, linguistic and symbolic modalities offer us the opportunity to reflect on the meaning of art by giving us the opportunity to continue to enjoy it and giving the observer emotions that are forcibly subsided by the events. An exhibition in which multiculturalism and passion are an opportunity to reflect on the relationship between man and nature, between form and matter, between figuration and abstraction fueling a sense of collective participation.

Διεθνής έκθεση «In Contemporanea Arte tra Sperimentazione e Ricerca» - Φωτογραφίεςnikos