Καταδικάζουμε τη ΒΙΑ, γιατί φωλιάζει στην καρδιά

We condemn VIOLENCE, because it nests in the heart


Installation

Presented as part of the
«Platforms Project 2020»
May 14-31
on the «ArtCode» platform

See more: Video that presents the installation

We condemn VIOLENCE, because it nests in the heartnikos