Konstantinos Bouras on the poetry collection «With Multifaceted Shading» (translated into English and into Polish)

Konstantinos Bouras

English translation of the original Greek poetry collection foreword by Konstantinos Bouras, poet, theatrologist and critic – It precedes the Polish translation

Maria Stamati, with multifaceted shading

I believe that poem number 8 is the key that decodes this whole effort (visual and poetic). The braiding harmony of contrasts gives meaning, rhythm and content to this noetic poetry, which is not deprived of the juices of desire.

The need to communicate with the Other (reader-viewer) is seen on these plastered coals that are as much her images as her word combinations.

Simplicity in the meanings intertwined to create complexities, as poem number 5 titled «Explanation».

In general, she is quick to analyze, to explain, to convince, to take us on her side, to count us among her allies and friends.

Unparalleled poetic clarity and lucidity.

Engravings that explain the letters or do they foreshadow us by prefacing them?

Unapproachable poems of clarifying ideas, such as number 10.

The word «illuminated» in poem «12. Any verb» also gives the stamp of a heliocentric poetry with all these terms’ symbolic weight.

Pagan neutrality, Dionysian union with the Whole, Bacchic heartbreak, like someone walking on fire.

Indirect maxims as in poem «14. Centre: Thermogenic bite the benevolence…».

Strong literary armoury, rhetorical, percussive, persuasive speech.

Illustration of despair and its projection into the outside world, but not necessarily identified with the world, as in the artifact «16. Rush».

A strange anthropomorphism of the ideology.

Postmodern poetry, «dark», but also unified under the baton of the poet who attempts to tune us into her own rhythm.

This «idiosyncrasy» is in principle ideological, but it consequently affects the form, the forms, different aspects of Salome after each spin, after each veil thrown…

The mystical element is obvious. More is implied than what the good poet Maria Stamati says, confesses and articulates.

Dr. Konstantinos Bouras
Visiting Professor of Theatre Criticism at the University of Athens

Foreword translated into Polish

Maria Stamati, z wieloaspektowym cieniowaniem

W wierszu numer 8 ośmielę się powiedzieć klucz, który dekoduje cały ten wysiłek (wizualny i poetycki). Przeplatająca się harmonia kontrastów nadaje sens, rytm i treść tej semantycznej poezji, która jednak nie jest skostniała przez soki pożądania.

Potrzeba komunikacji z Innym (czytelnik-widz) jest widoczna na tych otynkowanych węglach, które są zarówno obrazami, jak i kombinacjami jej słów.

Prostota w znaczeniach, które przeplatają się tworząc zawiłości, jak w wierszu o numerze 5 i tytule „Wyjaśnienie”.

Na ogół śpieszy się, aby nas przeanalizować, wyjaśnić nam, przekonać, wziąć nas po swojej stronie, włączyć do swoich sojuszników i przyjaciół.

Poetycka czystość i przejrzystość niezrównana.

Ryciny, które wyjaśniają litery, czy poprzedzają nas przed nimi?

Trudno dostępne pomysły na wyjaśnienie pomysłów, takie jak numer 10.

Słowo „sfotografowany” w wierszu „12. „Który czasownik” nadaje piętno poezji heliocentrycznej z całą symboliką tych terminów.

Pogańska neutralność, zjednoczenie dionizyjskie z Całością, fragmentacja bachiczna, jak wzniesienie się ascendentu.

Opinie pośrednie jak w wierszu „14. Środek: Zgryz termogeniczny lub dobra wiara… ».

Mocne olinowanie filologiczne, retoryczne, perkusyjne, przekonujące wypowiedzi.

Ilustracja rozpaczy i jej projekcji na zewnątrz, niekoniecznie utożsamianej ze światem, jak w dziele „16. Pośpiech”.

Epidemia antropomorfizmu ideologii.Poezja postmodernistyczna, „mroczna”, ale też zjednoczona pod bagietką poetki, która stara się dostroić nas do własnego rytmu.

Ta „osobliwość” jest w zasadzie porządkiem ideologicznym, ale konsekwentnie wpływa na formę, formy, różne aspekty Salome po każdej rotacji, po każdym rzucie zasłony.

Tajemniczy element jest oczywisty. Jest więcej rzeczy, które dobra poetka Maria Stamati sugeruje, wyznaje i formułuje.

Dr. Konstantinos Bouras
Profesor wizytujący krytyki teatralnej na Uniwersytecie w Atenach

Konstantinos Bouras on the poetry collection «With Multifaceted Shading» (translated into English and into Polish)nikos